2-Benzylsulfinylethyl p-tolyl disulfide

2-Benzylsulfinylethyl p-tolyl disulfide