Benzoic acid, 3,5-bis(phenylmethoxy)-, phenylmethyl ester

Benzoic acid, 3,5-bis(phenylmethoxy)-, phenylmethyl ester