Acetic acid, [(phenylmethyl)thio]-, phenylmethyl ester

Acetic acid, [(phenylmethyl)thio]-, phenylmethyl ester