4-(Benzylimino)-1,4-dihydro-1-(4-phenylbenzoylmethyl)pyridine

4-(Benzylimino)-1,4-dihydro-1-(4-phenylbenzoylmethyl)pyridine