4-[(1-Nitroethyl)sulfonyl]morpholine

4-[(1-Nitroethyl)sulfonyl]morpholine