4-(Benzyloxymethyl)-5-bromomethyl-2,2-dimethyl[1,3]dioxolane

4-(Benzyloxymethyl)-5-bromomethyl-2,2-dimethyl[1,3]dioxolane