Ethyl 2-isocyanato-2-phenylpropionate

Ethyl 2-isocyanato-2-phenylpropionate