8-Nitro-6-methoxy-2-[1-benzylimidazol-2-yl]methoxyquinoline

8-Nitro-6-methoxy-2-[1-benzylimidazol-2-yl]methoxyquinoline