3-(2-phenylaziridin-1-yl)propanenitrile

3-(2-phenylaziridin-1-yl)propanenitrile