5-(3-Benzylamino-2-hydroxypropoxy)naphtho[1,2-b]thiophene

5-(3-Benzylamino-2-hydroxypropoxy)naphtho[1,2-b]thiophene