2-Benzylsulfinylethyl phenyl disulfide

2-Benzylsulfinylethyl phenyl disulfide