1-Benzyl-5-(2-methoxy-5-nitro-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole

1-Benzyl-5-(2-methoxy-5-nitro-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole