1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-4,6-dinitroindoline

1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-4,6-dinitroindoline