Azetidine, 2-methyl-1-(p-tolylsulfonyl)-

Azetidine, 2-methyl-1-(p-tolylsulfonyl)-