[2-(benzyloxy)phenyl][3-(2,5-dimethoxyphenyl)oxiran-2-yl]methanone

[2-(benzyloxy)phenyl][3-(2,5-dimethoxyphenyl)oxiran-2-yl]methanone