2-Benzylthio-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole

2-Benzylthio-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole