1-(2,3,5,6-Tetramethylphenyl)-3-phenyl-2,2-dibenzylpropane

1-(2,3,5,6-Tetramethylphenyl)-3-phenyl-2,2-dibenzylpropane