2-Methyl-3-nitro-4-phenyloctahydrochromen-8a-ol

2-Methyl-3-nitro-4-phenyloctahydrochromen-8a-ol