4-(Benzyloxy)phenyl 4-chlorobenzoate

4-(Benzyloxy)phenyl 4-chlorobenzoate