Ethyl 2-(benzylamino)-2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoropropanoate

Ethyl 2-(benzylamino)-2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoropropanoate