4-(Benzyloxy)phenyl 2-chlorobenzoate

4-(Benzyloxy)phenyl 2-chlorobenzoate