2-(2-Nitrophenyl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate

2-(2-Nitrophenyl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate