2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-4-[(p-nitrophenyl)imino]-1-phenyl-

2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-4-[(p-nitrophenyl)imino]-1-phenyl-