2-Pyrazolin-5-one, 4-[(p-methoxyphenyl)imino]-3-methyl-1-phenyl-

2-Pyrazolin-5-one, 4-[(p-methoxyphenyl)imino]-3-methyl-1-phenyl-