N-Chloro-2-methyl-2-phenylaziridine

N-Chloro-2-methyl-2-phenylaziridine