2-(1-Hydroxyethyl)-3-phenylheptanoic acid

2-(1-Hydroxyethyl)-3-phenylheptanoic acid