4-Hydroxy-6-phenylhexanehydrazide

4-Hydroxy-6-phenylhexanehydrazide