5-Ethyl-2-(3-phenylpropyl)pyridine

5-Ethyl-2-(3-phenylpropyl)pyridine