5(2H)-Oxazolone, 4-(phenylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-

5(2H)-Oxazolone, 4-(phenylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-