methyl 8-phenylmethoxyoctanoate

methyl 8-phenylmethoxyoctanoate