2-Brom-2-(2-phenylethyl)-malonic acid

2-Brom-2-(2-phenylethyl)-malonic acid