1-Phenyl-2-[(2-phenylethyl)amino]ethanone

1-Phenyl-2-[(2-phenylethyl)amino]ethanone