4-Nitrosophenyl-.beta.-phenylpropionate

4-Nitrosophenyl-.beta.-phenylpropionate