Ethyl 4-methyl-5-phenylpentanoate

Ethyl 4-methyl-5-phenylpentanoate