2-Chloro-4-phenylbutanenitrile

2-Chloro-4-phenylbutanenitrile