1-Benzyl-3,3-dimethyl-2-phenylazetidine

1-Benzyl-3,3-dimethyl-2-phenylazetidine