1-Phenyl-3-(3-trifluoromethylphenyl)propane

1-Phenyl-3-(3-trifluoromethylphenyl)propane