Acetophenone, 4-(benzyloxymethyl)-

Acetophenone, 4-(benzyloxymethyl)-