2,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaborolidine

2,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaborolidine