6-Chlorohexyl 4-methylbenzenesulfonate

6-Chlorohexyl 4-methylbenzenesulfonate