6-Chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone

6-Chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone