(4-{3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]propyl}phenyl)methanol

(4-{3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]propyl}phenyl)methanol