3-(2,4-dimethoxyphenyl)-5-(5-methylfuran-2-yl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole

3-(2,4-dimethoxyphenyl)-5-(5-methylfuran-2-yl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole