Benzyloxyamine, N-trimethylsilyl-

Benzyloxyamine, N-trimethylsilyl-