Dodecyl 1-thiohexopyranoside #

Dodecyl 1-thiohexopyranoside #