4-(Benzyloxy)phenyl 4-nitrobenzoate

4-(Benzyloxy)phenyl 4-nitrobenzoate