1-(Benzyloxy)-2-(2-chloroethyl)benzene

1-(Benzyloxy)-2-(2-chloroethyl)benzene