[2-(benzyloxy)phenyl][3-(4-fluorophenyl)oxiran-2-yl]methanone

[2-(benzyloxy)phenyl][3-(4-fluorophenyl)oxiran-2-yl]methanone