2-(Benzyloxy)ethyl 4-methylbenzenesulfonate

2-(Benzyloxy)ethyl 4-methylbenzenesulfonate