2,4-Dichlorophenyl phenylmethanesulfonate

2,4-Dichlorophenyl phenylmethanesulfonate